Netværk for voldsramte kvinder

01-04-2003

Status pr. april 2007:
LOKK indgik med virkning fra 1. januar 2006 en samarbejdsaftale med Netværk for voldsramte Kvinder, og var ifølge denne aftale bevillingsansvarlig for handlingsplanens midler til Netværket. Samarbejdsaftalen blev endvidere tiltrådt af Ligestillingsafdelingen. Der var ved indgåelsen en klar forventning om et flerårigt samarbejde.

Udviklingen i løbet af 2006 viste dog, at det ikke havde været muligt at indfri intentionerne bag samarbejdsaftalen, primært fordi der var for stor forskel i LOKK’s og Netværkets opfattelse og fortolkning af bevillingsforudsætningerne, hvorfor LOKK opsagde samarbejdsaftalen, hvorefter Ligestillingsafdelingen meddelte, at bevillingen bortfaldt. Samarbejdet ophørte formelt pr. 12.2. 2007.


Dette projekt, som blev varetaget af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte, drejede sig om at etablere et netværk for voldsramte kvinder.

Det skete i forlængelse af social- og ligestillingsminister Henriette Kjærs oplysningskampagne til bekæmpelse af vold mod kvinder. Behovet støttedes af de mange henvendelser, som Formidlingscentret får fra disse kvinder, der gerne vil have kontakt med andre i samme situation.

I Danmark er der ingen videre tradition for, at socialt udsatte grupper organiserer sig selv, selvom studier i udlandet viser, at et netværk fremmer deltagernes følelse af normalitet, ligeværd og selvrespekt. Derfor skal vi nu søge at styrke de voldsramte kvinders spinkle netværk ved at arbejde ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Som det er nu, forbliver kvinderne passive. De har nærmest ingen mulighed for at blive hørt på deres egne præmisser.

Dette initiativs udgangspunkt var, at alle kan få stemme, hvis de løbende støttes og bakkes op over en længere periode. Det har vi bl.a. erfaret på hjemløseområdet.

Målgruppen er kvinder der har været, eller fortsat er, udsat for fysisk, psykisk, materiel, seksuel eller latent vold i familie- eller parforhold. 65.000 kvinder på 18-65 år bliver hvert år udsat for fysisk vold eller trusler. Af disse søger knap 5.500 hjælp. Resten holder sig skjult.

Målet for projektet er at bryde tavsheden og tabuet omkring volden ved at give kvinderne en stemme: Et frivilligt netværk, der skal være selvbærende efter projektperioden, samt en landsdækkende organisering. Netværket baseres på at kvinderne hjælper hinanden, og dermed sig selv. For den enkelte kvinde er det målet at hun via netværket genfinder sine personlige ressourcer, udvikler kompetencer og får indflydelse på hvordan indsatsen overfor voldsramte familier skal udformes i fremtiden.

Metoderne er det netværksskabende arbejde (lokalt, og dækkende for kvindernes forskellige baggrund), en hjemmeside med et anonymt diskussionsforum, etablering af lokale 'pilot-netværk' (i 3-5 regioner, med faciliteter til kommunikation), og en landsdækkende organisering (defineret af projektets aktører).

Barriererne i projektet forventes især at komme til at handle om skam. De voldsramte kvinder lever med et problem som er tabu, og som de derfor skammer sig over. Sandsynligvis vil det afholde en del kvinder fra at deltage i de lokale netværk, og i den landsdækkende organisering.

Forankringen defineres af projektets korte løbetid (2 år). Tidligt i forløbet arbejdes der derfor på at forankre både netværk og formel organisering. Netværkene tænkes forankret i lokale frivillighedscentraler eller hos andre neutrale aktører. Siden forventes driften af netværkene lagt over i kommunalt / amtskommunalt regi efter §115 i Serviceloven.

Udvikling, tilbagemelding, erfaringsopsamling og formidling sikres med oprettelsen af en faglig følgegruppe.

Formidlingscentret er sekretariat for projektet og ansvarlig for den løbende og afsluttende tilbagemelding til ministeriet. Der skal senere udarbejdes materiale til forskellige målgrupper i samarbejde med projektets aktører, og der vil blive afholdt konferencer for både fagpersoner og netværk sidst i forløbet.

Tidsplan
Projektets tidsplan falder i to dele over perioden 01.04. 2003 – 31.03. 2005. (NB. Projektet er for Videns- og Formidlingscentrets vedkommende afsluttet ved udgangen af 2005 og overdraget til LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre) ).

Delmålene er:
Fase 1 · 2003: Startseminar for interesserede, etablering af lokale netværk i 3-5 regioner med opstart af tværgående aktiviteter imellem dem. Formidlingscentret støtter udviklingen af de lokale netværk og etablerer et diskussionsforum via internettet.
Fase 2 · 2004: Støttearbejdet til netværksgrupperne, og til de tværgående aktiviteter, fortsættes, ligesom udviklingsarbejdet og tilbagemeldingen. En landsdækkende organisering påbegyndes og der opsamles erfaringer med henblik på formidling – smalt og bredt.

For yderligere information kontakt:
Netværket for voldsramte kvinder
Anonym henvendelse: 70 266 112
Netværkets nuværende hjemmeside: www.netvaerk.org